Husorden

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN ROSENODEN

Vedtaget af ejerforeningen Rosenodens bestyrelse den 6. september 2016.

(Der er foretaget redaktionelle ændringer ved opdateringen. Herunder præcisering af enkelte punkter, tilføjelse af afsnit 5, som samler punkter vedr. affald, samt korrektion af anden forkert nummerering).

Denne husorden gælder for alle beboere i ejendommen Rosenvængets Allé 17, 17 A, 17B og 19, Faksegade 3,5 og 7 samt Odensegade 18.

  1. INDLEDNING

1.1.        Beboerne skal altid vise hensyn overfor hinanden. Brug af såvel lejligheder som fællesarealer bør give beboerne, voksne og børn, rimelige muligheder for udfoldelse under hensyntagen til alle andre beboere.

1.2.        For at sikre at eventuelle skader/gener ikke påføres alle øvrige ejere er det hensigten med denne husorden at sikre klarhed omkring ansvaret for sådanne skader. Bestyrelsen ønsker ikke at være politi, men regulator.

1.3.        Regulering skal helst være straks regulering således at små ting ikke vokser sig større. Bare lidt rod, inviterer ofte til mere rod.

1.4.        Beboere er forpligtede til straks – pr. mail – at meddele et medlem af bestyrelsen, hvis der er sket skade på ejendommen.

2. LEJLIGHEDERNE – ALTANER – TAGTERRASSER

2.1.        Støj skal begrænses mest muligt og helt undgås efter kl. 22.00. Begrænsning af støj omfatter fx aktiviteter, som udføres af lejlighedens beboere, husdyr. Afspilning af musik/tv, brug af støjende værktøj, brug af støjende installationer / maskiner / ventilation mv. skal ske under hensyntagen til øvrige beboere. Hvis støj, høj tale eller musik udgår fra lejligheden, skal altandøre(ne) samt vinduer være lukkede.

Håndværkere støjer, det er naturligt, men det skal foregå inden for normal arbejdstid. Dvs. at man kun må lade professionelt håndværksarbejde udføre i normal dagarbejdstid – mandag til fredag fra kl. 7 til kl. 18.

Der skal vises hensyn til andre beboere ved ophold på altaner og tagterrasser, da der er lydhørt i gårdene.

Søndag er støjfri.

2.2.        Holdes der fest skal naboerne informeres i god tid før festen, fx ved opslag på opslagstavlerne eller på indgangsportene til Storegård eller Lillegård. Der skal dog fortsat tages hensyn til andre beboere.

2.3.        Åbne vinduer skal haspes forsvarligt. Porte og hoveddøre skal holdes lukkede af hensyn til tyveri/klunsning.

2.4.        Lejligheder må ikke udlejes/fremlejes, uden at bestyrelsen/administrator orienteres. Det er altid ejerens ansvar at lejeren overholder husordenen og alle skader som følge af udlejning påhviler ejeren.

2.5.        Der må ikke være åben ild på altaner og tagterrasser. Kun elektriske grill og gas grill er tilladt på altaner og tagterrasser.

2.6.        Permanent afskærmning, overdækning eller lignende, der er oven for eller uden for altanens rækværk, må ikke etableres. Der må opsættes grønt eller hvidt stof på altanerne.

2.7.        Etablering af altan eller ydre lejligheds ombygning må – hvis bestyrelsen godkender – kun ske udenfor perioden 15.juni til og med 15.august.

2.8.        Altanens udseende må ikke ændres. Vedligehold skal ske i overensstemmelse med den af ejendommen fastsatte udseende.

2.9.        Der må aldrig kastes affald eller andet ud fra altaner og tagterrasser.

2.10.      Kælderrum skal være påført et skilt med navn, adresse og telefonnummer.

2.11.      Skader forvoldt på ejendommens fællesarealer som følge af eks. Håndværkere, flytning, mv. skal oplyses til bestyrelsen, og det påhviler altid den pågældende ejer at dække evt. omkostninger til udbedring af skaderne.

3. TRAPPER OG INDRE FÆLLESAREALER

3.1.        Færdsel skal ske uden unødvendig støj. Undgå anden støjende adfærd (undgå at smække med dørene).

3.2.        Vinduer på opgangene må kun åbnes i forbindelse med kortvarig udluftning. Åbne vinduer skal haspes forsvarligt.

3.3.        Leg må ikke finde sted på hoved- og køkkentrapperne eller i kældrene.

3.4.        Rygning er ikke tilladt på trapperne.

3.5.        Af hensyn til brandfaren må der ikke henstilles noget på køkkentrapperne. Køkkentrapperne inspiceres mindst to gange årligt i forbindelse med de fælles arbejdsdage.

3.6.        Barne- og klapvogne og løbehjul kan i begrænset omfang på eget ansvar placeres på arealerne ved hovedtrapperne.

3.7.        Transport på trapperne skal ske uden at skramme træværk og vægge.

3.8.        Omkostninger til udbedring af skader forvoldt i trappeopgange og øvrige fællesarealer pålægges skadevolderen/ejeren.

4. GÅRDENE

4.1.        Al indkørsel med motorkøretøjer er forbudt. Motorkøretøjer må ikke parkeres i gårdene og i cykelkældrene.

4.2.        Cykler skal henstilles i eller ved stativerne eller cykelkældrene. Ladcykler og lignende skal parkeres i Storegård.

4.3.        Cykling i gårdene er kun tilladt for børn under den skolepligtige alder, eller indtil de har lært at køre på gaden.

4.4.        Boldspil bortset fra badminton, bordtennis og lignende er forbudt. Det er tilladt at spille med bløde bolde.

4.5.        Leg på affaldscontainere og haveanlæg samt klatring og ophold på mure, tage og stakitter er forbudt.

4.6.        Grill i gårdene er tilladt under hensyntagen til, at det fortrinsvis foregår i afstand fra åbne vinduer.

4.7.        Der skal ryddes op efter brug af gårdene fx i forbindelse med spisning, grill, flytning af havemøbler samt legetøj mv.

4.8.        Særligt hensyn skal udvises overfor bord/sidde miljøet i gårdene. Blomster fra gårdenes blomsterkasser og bede må ikke plukkes. Havemøblerne skal efter omplacering, genopstilles som tidligere, og områderne friholdes for cykler.

4.9.        Toilettet i Lillegård efterlades i den stand, som du ønsker at finde det i. Suppler gerne med toiletpapir i ny og næ.

5.  AFFALD

5.1.        Affald skal anbringes i affaldscontainerne, Ejerforeningen har affaldssortering, som skal overholdes.

5.2.        Storskrald og affald, der ikke må anbringes i affaldscontainerne, må ikke opbevares på ejendommens fællesareal. Dette gælder også byggeaffald. Storskrald omfatter blandt andet større EL-artikler, køleskabe, møbler, byggeaffald, madrasser, gulvtæpper mv.

5.3.        Ejerforeningen bestiller container til storskrald to gange årligt i forbindelse med arbejdsdagene. Arbejdsdagene annonceres på www.rosenoden.dk. Ejerforeningen har ikke derudover en storskraldsordning. Beboerne er derfor selv ansvarlige for at fjerne eget storskrald.

5.4.        Juletræer skal anbringes i Storegård senest 9. januar.

5.5.        Brug af affaldscontainere og flaskecontainere skal ske under hensyntagen til andre beboere og i henhold til generelle regler om støjgener.

6. HUSDYR

6.1.        Der må kun holdes husdyr i det omfang, de ikke er til gene for de øvrige beboere.

6.2.        Der må kun holdes én hund pr. lejlighed.

6.3.        Husdyrejeren er ansvarlig for, at husdyret ikke er til gene for de øvrige beboere. Tilladelsen vil blive inddraget, hvis det er til gene.

6.4.        Hunde skal være i snor på fællesarealer, trapper og i gårdene.

6.5.        Husdyr må ikke forurene trapper, fællesarealer, gårde, porte samt ejendommens fortove. Såfremt forurening finder sted, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget.

6.6.        Det er forbudt at fodre fugle af hensyn til rottebekæmpelse.

7. VASKEKÆLDER

7.1.        Vaskekælderen må udelukkende anvendes af ejendommens beboere. Vaskekælderen må benyttes fra kl. 7.00 til kl. 21.00. Vejledning i brug af vaskekælderen og priser kan du finde på www.rosenoden.dk under ”Om foreningen”.

7.2.        Døren til vaskekælderen skal holdes lukket og altid låses efter brug.

8. INDGREB I DE FÆLLES FORSYNINGSLINJER

8.1.        Ved udskiftning og/eller reparation af fælles forsyningslinjer, som bekostes af ejerforeningen, påhviler følgende den enkelte ejer:

8.1.1.    Efter behørig varsling fra ejerforeningen eller dennes håndværker skal ejeren skaffe fuldstændig adgang til de forsyningslinjer, der skal repareres og/eller udskiftes.

8.1.2.    Såfremt der på grund af til- og ombygninger foretaget af den enkelte ejer eller dennes forgænger(e) ikke umiddelbart kan skaffes nødvendig adgang til de pågældende installationer, må foreningens håndværker skaffe sig en sådan adgang. Ekstraudgifterne til dette skal alene afholdes af den implicerede ejer. Hvis en reparation af fælles forsyningslinjer af andre grunde indebærer, at lejlighedens oprindelige installationer, vask el.lign., bliver beskadiget, skal ejerforeningen bekoste reparation eller udskiftning af det beskadigede, så det får samme standard som tidligere. Dette kan dog kun ske, hvis stedet inden reparationen eller udskiftningen er blevet besigtiget og godkendt af foreningens bestyrelse eller vicevært.

8.2.        Er der i den enkelte lejlighed foretaget ændringer af de oprindelige installationer, såsom f.eks. ekstra forgreninger på de fælles forsyningsledninger, vil den merudgift, som retableringen af de pågældende ændringer vil andrage, alene skulle afholdes af den pågældende ejer.

8.3.        Vurderingen af den enkelte ejers eventuelle andel af udgifter ved reparationer eller udskiftninger foretages af foreningens bestyrelse.

9. DIVERSE BESTEMMELSER

9.1.        Opklæbning og tegning på ejendommens mure og vægge er forbudt. Enhver forurening af ejendommens område, herunder henkastning af affald er forbudt.

9.2.        Hvis nogen skulle overtræde denne husorden, bedes man så vidt muligt rette høflig henvendelse til den pågældende og gøre opmærksom herpå.

9.3.        Henvendelser vedrørende gentagne overtrædelser bedes i øvrigt rettet til bestyrelsen, som vil foranledige at administrator skriver til pågældende ejer.

9.4.        Strøm trukket fra fællesarealer, skal bruges til fælles formål.

9.5. Skiltningen på postkasserne skal være standardiseret, så den svarer til postkassemærket. Print dit navneskilt på hvidt papir og sæt det i kanalen på postkassen. Navneskiltskabelon kan hentes via rosenoden.dk under ”Om foreningen”

Vedtaget af ejerforeningen Rosenodens bestyrelse den 6. september 2016.