Vicevært

Servicefirmaet ApS

Danasvej 38B
1910 Frederiksberg C

Telefon: 3536 4830

Mail: drift@servicefirmaet.dk

Www: http://www.servicefirmaet.dk/

 

Vicevært aftalen inkluderer trapperenhold, renholdelse af fortove, alm. vicevært opgaver samt inspektion, og derudover pasning af beplantning i gårdene.

Trapperenhold og rengøring:
1) Vask af hovedtrapper, inklusive under alle måtter, 1 gang hver uge i vinterhalvåret.
2) Vask af hovedtrapper, inklusive under alle måtter, 1 gang hver anden uge i sommerhalvåret.
3) Vask af køkkentrapper, inklusive under alle måtter, 1 gang hver måned.
Måtten i indgangspartiet rystes og bankes hver gang. Spindelvæv fjernes hver gang. Fjernelse af aviser / reklamer hver gang.
4) Ekstra rengøring af hovedtrapper, 1 gang hver måned. Aftørring af gelænder, paneler, lamper samt pletter på vægge.
5) Vaskeri rengøres, ifølge aftale, 1 gang hver uge.
6) Gårdtoilet rengøres, 1 gang hver uge.

Vinduespolering:
1) Vinduespolering –  af fællesdøre påhovedtrapper, udføres 1 gang hvert kvartal.
Der tages forbehold for utilgængelige vinduer, vinduer hvortil lift er nødvendig samt defekte vinduer.
2) Vinduespolering – på  hovedtrapper og køkkentrapper, udføres 1 gang hvert halve år.
Der tages forbehold for utilgængelige vinduer, vinduer hvortil lift er nødvendig samt defekte vinduer.

Vicevært arbejdsopgaver:
1) Der føres almindeligt tilsyn med ejendommens fællesarealer og installationer og evt. defekter eller fejl
meldes ind til bestyrelsen. Graffiti bestilles fjernet, på vegne af Rosenoden, efter behov.

2) Der holdes opsyn med den kommunale affaldsafhentning, og fejlsorteret affald sorteres korrekt.
Særligt affald bestilles afhentet hos det kommunale affaldskontor, efter aftale med vores kontaktperson.
Der bestilles afhentning af farligt affald, elektronik og haveaffald/juletræer jf. de kommunale sorteringsregler og anvisninger.
Glascontainere bestilles afhentet, køre ud og retur når de er tømt. Henstillet storskrald der ikke afhentes / medtages af den
kommunale affaldsordning, eksempelvis glas og byggeaffald, tilbydes bortkørt efter aftale,
og på basis af timeforbrug samt gebyrer til genbrugsplads.

3) Renholdelse/fejning af ejendommens gård, gade- og portarealer herunder kælderskakte, 3 gange hver uge.
Der fejes 1 gang ugentligt, og ”nappes/samles op” 2 gange ugentligt. Rendesten tilses og fejes ugentligt, hvis tilgængelig.

4) Ukrudtsbekæmpelse på ejendommens flise og grusarealer foretages efter behov, i vækstsæsonen.
Der anvendes udelukkende gas, damp eller andre miljøvenlige midler. Der anvendes ikke ukrudtsgifte.

5) Renholdelse/fejning af de til ejendommen hørende lyskasser, 1 gang hver måned.

6) Navneskilte udskiftes, efter advisering af beboere eller administrator/bestyrelse.

7) Lyskilder kontrolleres jævnligt og skiftes ved behov. Der benyttes LED lyskilder hvor det er muligt.
Alle lyskilder faktureres særskilt. Besked om manglende lys, kan gives enten på telefon eller på mail.
Der gives besked til bestyrelsen om defekte installationer.

8) Opsætning af lyskæder i store og lille gård 30. november og nedtagning 15. januar.

9) Der føres almindeligt tilsyn med ejendommen, håndværkere, til ejendommens fællesinstallationer,
rekvireres i samarbejde og efter aftale med administrator/bestyrelsen på vegne af Rosenoden.

10) Der føres tilsyn med fyrrum, rummet fejes og renholdes og der påfyldes vand på centralvarmeanlæggene
ved behov. Evt. energirapporter og energimålere aflæses og udfyldes efter gældende regler og i
samarbejde med den til ejendommen hørende energikonsulent.

11) Beboerne vil, i tilfælde af problemer med ejendommens fællesinstallationer, såsom el – vvs, og lignende,
kunne kontakte Servicefirmaet alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.00 alternativt på e-mail. Ved akutte
henvendelser udenfor normal arbejdstid henvises der til en vagttelefon, som altid er åben.
Opkald og nødvendige udkald faktureres særskilt og efter timeforbrug, dog minimum 1 time.

12) Småreparationer som f.eks.: løsne radiatorventiler, justere døre, pumper og lignende opgaver på
ejendommens fællesarealer, udføres efter behov, og samtidigt med at vi er på ejendommen i forbindelse
med andre opgaver. Til alle andre opgaver rekvireres på vegne af foreningen og efter aftale med
foreningens bestyrelse, håndværkere som fakturerer direkte til foreningen.

Grønt arbejde:
1) Græsplæne på fællesareal klippes ved behov, i vækstperioden, fra den 1/4 til 31/9.
I perioder med ringe eller ingen nedbør og dermed vækst klippes græsset efter vurdering af gartneren, da maskinernes vægt og
fremdriftssystem risikerer at ødelægge det tørre græs. Græsplæne gødes efter behov, i vækstperioden – fra d. 1/4 til d. 31/9.

2) Bede på ejendommens fællesarealer, luges og holdes fri for ukrudt, i vækstperioden, fra den 1/4 til 31/9.
Bede gødes efter behov, i vækstperioden – fra d. 1/4 til d. 31/9.

3) Beskæring af træer, hække, buske og mindre vækster udføres 2 gange årligt, tilpasset de enkelte vækster.
Evt. bortkørsel af grønt affald faktureres særskilt efter mængde og timeforbrug.

4) Beskæring af pil ved legeplads, sammenbinding af topskud til tag, udføres løbende og efter behov.
Evt. bortkørsel af grønt affald faktureres særskilt efter mængde og timeforbrug.

5) Bunddække klippes tilbage til bedkanter, 2 gange årligt.

6) Vanding af beplantning og blomsterkasser på fællesarealer, ved behov og vejrforhold der kræver dette.

7) Mindre beskæring af træer udføres 1 gang årligt, tilpasset de enkelte træer.
Evt. bortkørsel af grønt affald faktureres særskilt efter mængde og timeforbrug. Større beskæringsarbejder udføres efter aftale.

Snerydning og glatførebekæmpelse:
Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i abonnement og som en særskilt ydelse.

Der vil ikke blive pålagt abonnements- udkalds- eller startgebyr. Salt / Urea faktureres særskilt til dagspris.