Altaner – Spørgsmål

 

Klager over altanerne

Københavns kommune har nu godkendt de altaner, der etableres.

Det er dog fortsat muligt at klage til kommunen over placering, størrelse, materiale eller hvad man nu har lyst til at klage over.

En eventuel klage vil dog ikke få opsættende virkning på etableringen af de resterende altaner. Kommunen vil højst sandsynligt sende klagen videre til ankestyrelsen, der kun skal vurdere om kommunen har overskredet sine beføjelser. Hvis de har gjort det, skal kommunen betale for en lovliggørelse af de pågældende altaner, da kommunen jo én ang har godkendt altanerne og bygherren derfor har opført altanerne i god tro.

Betaling Altan.dk

Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling – inklusive moms – for de ikke leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.

 

Renter

Nogle har spurgt, om de penge, vi pt. har indbetalt på klientkontoen forrentes og hvem disse renter tilfalder?

Det indestående beløb forrentes med en variabel rente, der pt. er på 2,75 % pa.

Det beløb, der tilskrives i renter benyttes til uforudsete udgifter (på linje med de kr. 5.000,- hver især har indbetalt). Hvis der således bliver penge tilovers fordeles de ligeligt mellem altanejerne. Beløbet deles altså ikke i forhold til indskuddet.

Tidsplan

Har Ringsted eller rettere Altan.dk ”syltet” vore altaner?

Det mener jeg ikke efter bedste overbevisning.

Vi havde generalforsamling juni 2005. Hele efteråret gik med opmålinger og kontrakter frem og tilbage, da vi dels ønskede ændringer i det fremsendte dels var der fejl fra Altan.dks side. Den endelige kontrakt blev underskrevet december 2005. Også herefter var der ændrede ønsker fra vor side (nogle ønskede ændrede altaner), således at kommunen først modtog byggeansøgningen marts 2006, hvilket var lige før de nye isoleringsregler trådte i kraft. Kommunen var herefter 1 år om at behandle ansøgningen. Vi rykkede flere gange og kontrollerede hos andre kommuner, men sagsbilledet var det samme: Alle var ved at drukne i ansøgninger.

Ca. 1. februar 2007 fik vi endelig tilladelsen. Før altanerne kunne ordres, ville vi imidlertid være 110 % sikre på, at vi havde det samme billede som Altan.dk med hensyn til placeringer, størrelser og døre. Endvidere skulle alle ejere indbetale restbeløbet, hvilket samlet tog ca. 1½ måned.

Uge 13 afleverede Altan.dk ordren til produktion, dvs. størrelser er låst. Under normale omstændigheder skulle dette tage 12 uger og produktionen 18 uger, men Altan.dk mangler arbejdskraft, så alt bliver forsinket, hvilket betyder, at vi nok er henne i februar 2008 før de sidste altaner er færdige. Dette er nok det eneste, hvor vi kan laste Altan.dk, men der er nok ikke noget at gøre ved det, da alle andre også mangler arbejdskraft.

Nedenstående tegning er ikke målfast, men et forsøg på at opdatere tidsplanen.

image001

Størrelse

Altanernes størrelse er ændret en lille smule. Nogle er blevet lidt længere andre lidt kortere og alle er blevet smallere.

Vi fik i sin tid godkendelse til en altanbund på 120 cm. Den bliver ikke produceret, med mindre vi ville have specialmål. Derfor får vi nu en på 115 cm.

Længden på altanerne er også ændret lidt. Det skyldes, at kommunen har krævet, at altanerne er lige mellem vinduerne af hensyn til væggens bæreevne. Det har gjort nogle altaner lidt kortere og nogle lidt længere.

Prisstigning

Den forhøjede pris har flere forklaringer:

Stålet, dvs. galgerne og udliggerjernene er markant dyrere – ca. kr. 10.000 pr. lejlighed.

Dørene er steget ca. kr. 5.000

Ophæng

På den oprindelige tegning – og i vor ansøgning til kommunen – var der angivet, at altanerne skulle ophænges med lodrette T-profiler. Kommunen vil ikke godkende den ophængning, da vi har for mange vinduer, og at de derfor ikke mener, at muren kan bære.

I stedet skal vi benytte galger, dvs. en slags hyldeknægte på de øverste altaner og udliggerjern på de nederste.

Rent synsmæssigt, så er galgerne mindre end de gamle T-profiler, men de er firkantede, hvilket giver en større styrke. Galgerne og udliggerjernene er 10×10 cm, T-profilerne er 13×13 cm.

Hvorfor er kommunen så længe om det?

Det skyldes, at der 1. april 2006 trådte nye krav til isolering i kraft. Mange skyndte sig at indsende byggeansøgninger inden 1. april, idet man så var omfattet af de gamle – og lempeligere regler.

I har kontrolleret dette hos andre kommuner, og svaret er entydigt: Der er en kæmpe pukkel af ansøgninger og man forventer at sagsbehandlingen tager 1 år.

Godkendelse af altanerne:

Er det tilstrækkeligt, at kommunen godkender de enkelte altaner?

Svar:

Nej – Bestyrelsen skal også godkende det enkelte altanprojekt.

Pris:

Ringsted sagde oprindeligt at det kostede kr. 60.000,- at få altan. I skriver 75.000 og giver et eksempel på et lån på 100.000,-. Hvad koster det egentligt?

Svar:

Ringsteds pris var ganske rigtig ca. 60.000,- hvis minimum 10 beboere etablerede altan samtidig. Men deres pris er ekskl. moms. Den pris vi har opgivet i tilmeldingsbrevet er inkl. moms. Der er en vis variation i priserne, så de dyreste altaner koster ca. 90.000 inkl. moms. Hertil lægges så et beløb på ”uforudseelige” omkostninger på ca. 10 %.

 

Lån til altan:

Hvordan kan vi optage lån?

Svar:

Det er 100 % et anliggende mellem den enkelte ejer og hendes bank/realkreditinstitut. Vi har givet et eksempel på et fastforrentet lån, men der findes mange andre lånetyper. Hvor stort lån og hvilken type lån man vil have, må man selv aftale med sin långiver.

 

Holder prisen:

Ringsted sagde oprindeligt at det kostede kr. 75.000,- at få altan. Holder dette?

Svar:

Ringsted har givet et overslag. De kan først give en endelig pris, når de har projekteret de enkelte altaner. Der vil sikkert blive en prisforskel på altanerne i de forskellige opgange, da de er af forskellig størrelse.

 

Samme pris for alle altaner:

Kommer alle altaner til at koste det samme uanset størrelse?

Svar:

Nej – der bliver en forskel fordi de har forskellig størrelse og dermed koster forskelligt at producere. Omkostningerne ved projektering og ansøgninger er det samme for alle og fordeles derfor efter antallet af altaner, der etableres samtidigt. Det er bl.a. derfor det er billigere, jo flere vi er, der etablerer samtidigt.

 

Kan I sige noget om tidsplanen:

Kan I sige noget nærmere om tidsplanen, da vi også skal ombygge køkken?

Svar:

I alt ca. 40 uger, der fordeles således:

Tegninger og statiske beregninger           8 uger

Myndighedsgodkendelse                         8 uger

Intern overlevering (underskrift fase 2)     2 uger

Produktion og levering                           20 uger

 

Vi forventer at punktet myndighedsgodkendelse inkluderer både bestyrelsens og kommunens godkendelser.

Da projektet er startet 1. januar 2006 forventes de sidste altaner etableret i oktober.

 

Opgangsmøder:

I skriver, at der skal afholdes opgangsmøder?

Svar:

Disse bliver efter al sandsynlighed afløst af et enkelt stormøde. Det er umuligt at samle 8 opgange og entreprenøren skal afholde 8 individuelle møder. Fællesmødet afholdes ultimo august, når altanfirmaet har set på placeringen og bestyrelsen har haft møde om de punkter, der var til vejledende afstemning.

 

Tager I flere tilbud:

Får I tilbud fra andre firmaer?

Svar:

Ja – vi indhenter også tilbud fra et andet firma, og vi kontakter nogle af de referencer, firmaerne opgiver, for at høre om pris, kvalitet og leveringstider.

 

Altaner hos lejelejligheder:

Vi bor i en lejelejlighed. Kan vi få altaner?

Svar:

Ja, hvis ejeren af lejligheden vil betale. Ejeren skal som alle andre tilmelde sig projektet. Alle ”eksterne” ejere har også fået tilmeldingsbrevet, så du kan jo prøve at kontakte ejeren og overbevise ham om, at det er en god idé.

 

Manzardterrasser:

Vi bor på 5. sal og ønsker en Manzard-terrasse. Er der nogen synergieffekt i at få dette lavet samtidig.

Svar:

Der vil ikke være en synergieffekt rent arkitektmæssigt, men der kan godt være en synergieffekt og dermed en prisbesparelse, hvis man lader altanfirmaet lavet dette også, da vi sikkert kan forhandle en ”storkunderabat”.

 

”Rigtige” altaner i stuelejlighederne:

Vi bor i stuen og ønsker en ”rigtig” altan og ikke kun en fransk altan. Kan det lade sig gøre?

Svar:

På den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at stuelejlighederne kunne få franske altaner. Se under referat. Der er efterfølgende blevet afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om altaner til stuelejlighederne blev forkastet.

Hævning af altanerne:

Kan altanerne hæves for at give mere lys og bedre udsyn til himlen. Dette gælder ikke kun stuelejligheder men er ens for alle?

Svar:

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 5. september besluttet, at man ikke vil kræve, at altanerne hæves.

Dette er efterfølgende afprøvet ved en ekstraordinær generalforsamling, der bakkede op om bestyrelsens beslutning.

 

Forskudte altaner:

Vi ønsker en fransk altan, men har forskelligt behov for placering.

Svar:

Det er naturligvis et spørgsmål som bestyrelsen i sidste ende skal afgøre, men de har tidligere udtalt, at man vil vægte ensartethed meget højt, så vor (altanetableringsudvalgets) vurdering er, at man IKKE vil tillade, at altanerne forskydes.

 

Anden placering.

Vi ønsker en anden placering af altanen end angivet på den tegning, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 21/6 2005.

Svar:

Som beskrevet, så var det bestemte tegninger, der lå til grund for beslutningen på generalforsamlingen.

Vor vurdering er, at det mindst er en bestyrelsesbeslutning, hvis altanen skal placeres et andet sted. Under alle omstændigheder, så skal du ansøge bestyrelsen, som så må afgøre om det ligger inden for deres beslutningskompetence.

 

Indad eller udadgående døre:

Må vi selv bestemme, om altandørene skal gå indad eller udad?

Svar:

Alle dørene i en opgang skal gå samme vej, så I skal blive enige opgangsvis. Hvis kommunen beslutter at alle altandøre i hele ejendommen skal gå samme vej, har bestyrelsen besluttet, at de skal være indadgående.

Hvis der vælges udadgående døre i lejlighederne på 1. sal, har bestyrelsen sagt OK til, at man inden for altanen fjerner gesimsen.

 

Indad eller udadgående døre: – vandindtrængning:

Er der større risiko for vandindtrængning ved indadgående døre?

Svar:

Bundstykket er det der i daglig tale kaldes dørtrin.

Bundstykket har lige som karmtræet et anslag, som gør at døren lukker tæt.

Bundstykket er derfor lavest til den side, hvor døren lukker op.

Prøv at se på en dør i jeres lejlighed. Forestil jer det er en udadgående yderdør.

Hvis den bliver vandpåvirket vil vandet løbe ned ad dørbladet og forbi bundstykket.

Hvis den er indadgående, vil vandet løbe ned ad dørbladet og lande på den højeste del af bundstykket, som netop på grund af anslaget bliver nødt til at rage forbi dørbladet.

Vand kan derfor risikere at løbe bag anslaget og ind i lejligheden.

Derfor monterer man normalt en vandnæse nederst på dørbladet på indadgående døre og giver fald på den udvendige side af bundstykket, så normalt er der ingen problemer.

Men i ekstreme tilfælde – for eksempel med ophobet sne som smelter, kan man risikere en meget lille sø indendørs.

Det sker yderst sjældent – og bør ikke afskrække nogen.

 

 

Betalingsplan:

Hvornår skal vi betale for altanerne?

Svar:

Projektet er opdelt i 2 faser:

Fase 1 består af tegninger, statiske beregninger og myndighedsbehandling. Ved opstart af denne fase (ca. 1. januar) betales udgifterne til fase 1. Dvs. et beløb på ca. kr. 3.500,- pr. tilmeldt altan. Fase 1 forventes afsluttet i medio marts 2006.

Fase 2 består af produktion, levering og opsætning. Ved starten af fase 2 deponeres restbeløbet.

 

Eksempel:

Din altan kommer i alt til at koste kr. 83.500,-

Ved start af fase 1 ca. 1. januar betales kr. 3.500,-

Ved start af fase 2 ca. 1. april betales kr. 80.000,-

 

Kommer der ekstraregninger?

Er alt inkluderet i Ringsteds tilbud?

Svar:

Nej – alt er ikke inkluderet. På facaden løber en masse gamle (og nye) telefon- og elledninger. De skal fjernes. Eventuel ændring af nedløbsrør er heller ikke indregnet i Ringsteds priser. Afgifter til kommunen vedr. byggeplads og byggetilladelse samt forbrug af strøm og vand er ikke inkluderet. Selve etableringen af byggepladsen er inkluderet, hermed også etablering af byggestrøm, men forbruget afregnes.

Vi har endnu ikke noget overblik over disse omkostninger, men vil hurtigst muligt forsøge at skaffe det.

Ved facaderenoveringen regnede vi med uforudseelige udgifter på 10 % af tilbudssummen. Der er ikke så mange ubekendte i dette projekt, men der kan opstå noget, der gør det dyrere (eller billigere). Det kan f.eks. tænkes at man skal ind i flere bjælkelag for at fæstne (dyrere), eller færre bjælkelag (billigere).


 

 

Opdateret 27. juni 2007 indeholder de spørgsmål vi har modtaget og svarene herpå.

 

Status 9/8 2007

Etableringen af selve altanen er nu nært forestående. Altan.dk er så småt startet med etablering af byggepladsen og dette fortsætter i uge 33.

I uge 34 forventer man at gå i gang med etablering af den første altan, og det er aftalt med Altan.dk, at de starter i Lille Gård af hensyn til Gårdrenoveringen, der således kan starte i dette efterår i Lille Gård. Hvis vi var startet i Store Gård er det tvivlsomt, om de kunne nå alle altanerne inden vinteren satte ind og der ikke kan laves gårdrenovering.

Altan.dk kan selv vælge i hvilken rækkefølge, man vil lave altanerne i Lille Gård. Det afhænger helt af deres arbejdsprocesser og mulighederne for at transportere byggemateriel.

Tidsplan generelt: Den eksakte tidsplan afhænger af vejret, men Altan.dk regner med at etablere 2-2½ altan om ugen. Dette afhænger også af, om det f.eks. er 3 altaner i samme ranke eller om de skal flytte alt deres udstyr mellem etableringerne. Foreløbig kan vi sige, at man forventer at være færdig i Lille Gård 1. oktober og at planen er, at Store Gård er færdig 31/12 2007. Men denne plan kan sagtens forskubbe sig.

Varsling: Man vil blive varslet med 2 dages varsel inden etableringen af altanen. Og man skal være forberedt på, at der skal være ryddet i 1 meters afstand fra væggen i det værelse, hvor døren skal placeres. Når Altan.dk laver den nye dør, vil der formentlig mangle nogle gulvbrædder. Hvis man selv har brædderne magen til resten af værelset, bedes man sætte dem frem, så Altan.dk kan lægge dem. I modsat fald finder Altan.dk nogle, der minder om de eksisterende, men de kan aldring blive nøjagtig magen til.

Altan.dk støvsuger og rydder op efter sig, men det er en selv, der skal sørge for indvendig maling.

Cykler i Lille Gård skal fjernes senest mandag den 13. august og placeres i Store Gård medens etableringen af altaner foregår i Lille Gård.

Vinduer skal holdes lukkede, når firmaet hejs er ud for den ”søjle”, hvor etableringen foregår. Dette skyldes, at hejsen smadrer vinduet (hvis det er åbent), når den kører op og ned.

Generelt må man påregne en del gener og støv medens etableringen foregår, så det er en god ide, at holde vinduer til gården lukkede.

Status 16/4 2007

Vi har nu fået etableringsdatoerne fra Altan.dk og de er desværre noget senere end vi havde håbet og planlagt:

Den forventede opstart på altanerne bliver i uge 36, dvs. 1 uge i september. Og hele etableringsperioden vil vare ca. 18 uger, dvs. at vi er henne i februar 2008 før de sidste altaner er etableret. Den enkelte altanejer vil blive varslet 2 dage før etablering af den pågældende altan.

Vi har naturligvis talt med Altan.dk og spurgt om den lange produktionsperiode (fra uge 12 hvor vi afgav ordren til uge 36) kunne have sin rigtighed. Det er imidlertid ikke produktionen af altanerne, der er den begrænsende faktor. Selve altanerne kan godt produceres på de ca. 18 uger, der er opgivet i kontrakten.

Grunden er såre simpel: Altan.dk mangler hænder til at lave alle deres ordrer. Omsætningen er steget 300 % siden oktober, og de kan ikke skaffe mandskab til etableringen.

Det er vor bedste overbevisning, at det ikke kan svare sig at rykke Altan.dk yderligere for at få etableret netop vore altaner, da vi har prøvet med de argumenter, der er. Vi er kommet til i den rækkefølge, vi har ordret altanerne, og jeg ville også være blevet sur, hvis nogle var “smuttet” foran mig i køen.

Status 5/4 2007

Alle har nu betalt og altanerne er ordret og sat i produktion. Vi har endnu ikke fået en startdato, men den bliver formentlig omkring 1. juli.

Status 25/3 2007

Vi fik som bekendt byggetilladelsen og der er siden foretaget fornyet opmåling af altanerne på baggrund af kommunens krav. Kommunen har foretaget nogle nye krav fordi ejendommens mure ikke kan bære altanerne med den ophængning vi tidligere havde foreslået. Den nye fylder mindre men indeholder mere stål.

Alle har nu betalt for fase 2 og vi har bedt Altan.dk (tidligere Ringsted) om at gå i gang med produktionen af altanerne. Dette tager formentligt ca. 12 uger, således at de første altaner kan opsættes inden sommerferien.

Opsætning af altaner starter i Lille Gård af hensyn til den kommende gårdrenovering.

Status 12/2 2007

Som sagt er byggetilladelsen nu kommet og vi skal have opmålt alle lejligheder. Dette vil ske i uge 8.

Du skal også være forberedt på, at restbeløbet skal indbetales i februar og at afregningen for fase 1 opgøres i februar. Der vil blive tale om en tilbagebetaling, da vi ikke har brugt alle kr. 3.500 pr. person til denne fase.

der skal også foretages en endelig godkendelse af den enkelte altanplacering, hvis der skulle være nogle uoverensstemmelser mellem kommunens godkendelser og de tegninger, vi har.

Status 24/1 2007

Vi har nu atter talt med sagsbehandleren, og hun siger fortsat 1. februar +- et par dage, hvilket i vor terminologi betyder uge 6. Når vi har byggetilladelsen vil vi gennemgå den grundigt – bl.a. skal dørplaceringerne gennemgås. Endvidere skal vi have forespurgt, hvem der skal have trægulve på sin altan (dette er en personlig ekstraomkostning).

Du skal således være forberedt på, at endelig tilmelding/framelding til altanprojektet skal ske i februar, og ligeledes være opmærksom på, at betalingen af restbeløbet skal deponeres i februar.

Status 16/11 2006

Vi har nu fået oplyst at Ringsted Bygningsentreprise har indsendt et supplerende byggeandragende som viser de franske altaner på sidehuset.

Dette havde vi udtrykkeligt frabedt os, idet dette andragende vil forsinke/har forsinket hele projektet, således at vi ikke kan gå i gang med de godkendte altaner.

Nu skal der en nabohøring til (inkl. Indsigelse), og den tager ca. 4 uger fra dato. Efter indsigelsesfristen skal kommunen behandle den eventuelle indsigelse. De interne indsigelser vil blive behandlet i samme tidsrum.

Vi ved pt. ikke hvilke interne indsigelser, det drejer sig om.

Vort bedste bud er nu, at vi har byggetilladelsen ca. 1. februar.

Vi undersøger naturligvis, hvor Ringsted har indsendt det supplerende byggeandragende og hvilke interne indsigelser det drejer sig om (hvis det er muligt).

Status 13/11 2006

Der er fortsat intet nyt bortset fra, at andre kommuner bekræfter den helt uanstændige sagsbehandlingstid.

Vi er blevet spurgt, om Ringsted Bygningsentreprise kan opsige kontrakten. Det kan de ikke, med mindre 10 lejligheder springer fra. Så skal den genforhandles.

Vi er også blevet spurgt om priserne kan stige. Ja – det kan de godt. I kontrakten er indføjet, at arbejde udført 12 måneder efter kontraktunderskrivelse forhøjes med Byggeomkostningsindekset. De sidste tal jeg har fra Danmarks Statistik siger, at indekset er steget med 3,1 % fra 4. kvartal (hvor vi skrev kontrakten) til 2. kvartal 2006. Jeg har ikke nyere tal.

Status 11/9 2006

Der er ikke noget nyt, men vi har været i kontakt med kommunen (igen) og de bekræfter fortsat, at det er de nye energiregler, der trådte i kraft 1. april 2006, der er skyld i den markant øgede sagsbehandlingstid.

Vi har krydstjekket denne oplysning og spurgt en arkitekt, der har sager inde hos flere kommuner, og han kan kun bekræfte kommunens udlægning.

Personligt tror jeg, at vi er de sidste altaner først er etableret inden sommerferien 2007.

 Status 19/6 2006

Vi har endnu en gang været i kontakt med kommunen.

De er enormt stressede på grund af det bjerg af ansøgninger, de har modtaget i forbindelse med de nye energiregler, der trådte i kraft 1. april 2006.

Vores sag er nu lagt i bunken: Haster ekstra, og vi vil blive ringet op i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling.

Vi kan desværre ikke sige noget om tidshorisonten, men må nok se i øjnene, at altanerne først er klar til brug til foråret.

 Status 30/5 2006

Tegningerne ligger fortsat til behandling i såvel ingeniør som arkitektafdelingen hos Københavns kommune. Vi har fået sat haster-stempel på byggeandragende.

Der er nogle få fejl i de tegninger, som Ringsted Bygningsentreprise har indsendt, men efter aftale med Kjeld Christian Krarup, vil det forsinke processen væsentligt (byggesagen skal gå forfra), hvis vi på nuværende tidspunkt gør opmærksom på fejlene. Hvis vi derimod afventer kommunen godkendelse, så vil det blot være et ændringsandragende, der kan behandles hurtigt.

Vi ved i skrivende stund ikke, hvornår tegningerne er godkendt, men frygter, at vi kommer hen midt i juni, før de er godkendt. Det betyder, at restbeløbet formentligt først skal indbetales omkring 1. juli, så hvis du skal på ferie på dette tidspunkt, må du give en fuldmagt til en person, der kan disponere på dine vegne.

Når Ringsted Bygningsentreprise har et endeligt OK på fase 2, begynder de produktionen af altanerne. Fra denne produktionsstart går der ca. 26 uger før de sidste altaner er opsat.

 Status 8/4 2006

Tegningerne ligger fortsat til godkendelse hos kommunen. Dette er helt efter planen, da der er en sagsbehandlingstid på ca. 8 uger – se nedenfor.

Bestyrelsen har haft tegningerne til godkendelse og har godkendt dem med en enkelt bemærkning, der drejer sig om en opgang hvor det ikke er entydigt, hvad tegningen viser.

Vi forventer (håber) fortsat, at kommunen har godkendt tegningerne medio maj, så vi kan komme videre i processen.

Det skal dog siges, at eventuelle indsigelser mod placeringerne kan forsinke godkendelsen.

 Status 8/3 2006

I den forløbne periode har Ringsted og deres ingeniørfirma brugt på tegninger og statiske beregninger. Nogle af altanerne er blevet lidt mindre end de mål, der blev meldt ud oprindeligt og nogle er blevet lidt større. Ændringerne skyldes dels at vi har målt for tæt på vinduerne, således at de lodrette fæstninger ikke har kunnet holde, dels at vi ikke har vidst, hvor meget tremmerne rakte ud over altanens bundmål.

Tegningerne er nu indsendt til kommunen og vi har bedt om et ekstra sæt til bestyrelsen, der jo i sidste ende skal godkende altanerne.

Ifølge tidsplanen skal kommunen bruge 8 uger på godkendelsen, hvilket betyder (hvis alt går vel), at kommunen har godkendt tegningerne den medio maj.

Du skal således være forberedt på, at restbeløbet skal indbetales 1. juni.

 Status 12/2 2006

Endelig placering af altandøre.

Status 31/1 2006

Placering af altandøre. Kontroller venligst om placeringen af dine altandøre er rigtig, og hvis det ikke er tilfældet bedes du kontakte Gunnar Gunnarsson. Se placeringen her.

 Status pr. 12/1 2006:

Så er der afholdt det første byggemøde. Du kan se referatet ved at klikke her. Et af de meget vigtige punkter er altanplaceringerne, som du bedes checke med de oprindelige tegninger, der blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2005. Du kan se tegningerne for de enkelte opgange nedenfor.

 Status pr. 5/1 2006:

Alle har nu underskrevet og indbetalt beløbet for Fase 1.

Kontrakten er sendt til Ringsted Bygningsentreprise, der er gået i gang med projekteringen og statiske beregninger.

Denne fase tager ca. 6 uger, hvorefter vi forventer at myndighedsgodkendelsen tager andre 6 uger.

Fase 1 forventes således at være afsluttet om 12 uger, dvs. ca. 1. april.

 

 

Hævning af altaner

Det har længe været diskuteret, om altanerne skulle hæves med 1 trin i forhold til lejlighedens gulv.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet mandag d. 5. september besluttet, at altanerne ikke skal hæves. Denne beslutning er bekræftet af en ekstraordinær generalforsamling i november.

 

Altaner til stuelejlighederne:

På den ekstraordinære generalforsamling i november blev forslaget forkastet.

 

Tilmelding til altanprojektet fase 1:

Endelig tilmelding til fase 1 skal ske skriftligt til Ira Hagen Pedersen, Faksegade 3, 1.th. senest søndag den 11. september.

Pris for deltagelse i fase 1 bliver kr. 93.750 divideret med antal af tilmeldinger. Denne pris dækker statiske beregninger og tegninger. Man er ikke bundet til at binde sig for mere, men kan til gengæld heller ikke tilmelde sig altanprojektet senere.

Tilmeldingsblanket

Tilmeldingsfristen er nu overskredet.

Antal tilmeldte til Fase 1 den 1. januar 2006: 
Der er 43 ”altaner” tilmeldt.

 

Spørgsmål til altanprojektet:

Send en mail til altanudvalget.

 

Kontaktperson Ringsted Bygningsentreprise:

Kjeld Christian Krarup er altanudvalgets kontaktperson til Ringsted og det er KC, der deltager i de ugentlige byggemøder. KC skal have altanudvalgets godkendelse, hvis der skal bevilges penge til uforudseelige udgifter.

 

Tegninger

 

Dokumenter:

Tilmeldingsbrev af 30. juni 2005. Sidste frist for tilmelding er 7. august 2005

 

Officielt referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2005.

 

Brev til tilmeldte den 8. august 2005 (navnene på tilmeldte fjernet).

 

Brev til tilmeldte den 26. august 2005

 

Brev til tilmeldte den 30. august 2005

 

Brev om tilmelding til fase 1 den 2. september 2005

 

Referat fra altanmødet den 1. september 2005